VĂN HÓA CÔNG TY


Đoàn Kết

Năng Động

Sáng Tạo


 
Xây dựng văn hóa làm việc của IMAE là tập thể đoàn kết, luôn tạo điều kiện cho Côngnhân viên phát huy và diễn đạt các ý tưởng, ý kiến sáng tạo đổi mới tăng năng suất đạt hiệu quả trong công việc.
Áp dụng công nghệ cao và quản lý thông tin một cách khoa học là cơ sở để thúc đẩyvà duy trì sức mạnh của Công ty.Đổi mới quản lý sáng tạo phù hợp với thực tiễn, áp dụng công nghệ tiên tiến nâng caonăng lực sản xuất kinh doanh là nền tảng của sự thành công của Công